metro Kiyevskaya, line 5 (Метро Киевская, кольцевая)

I’m at metro Kiyevskaya, line 5 (Метро Киевская, кольцевая)! –